Yükleniyor...

Testler

Kurumumuzda Uygulanan Testler

VB MAPP

Eğitimcilerin ve ailelerin etkili ve doğru bir şekilde otizm ve diğer gelişim gerilikleri gösteren çocukların öğrenme, dil ve sosyal becerilerini değerlendirebilmeleridir. Skinner’in Sözel Davranış analizine dayanan VB -MAPP öğrenmeyi ve dil gelişimini etkileyebilen engelleri de belirlemeye yardımcı olabilecek bir değerlendirme programıdır. 

VB MAPP 5 farklı bileşenden oluşur.

 • Milestone ( Dönüm Noktası) Değerlendirmesi: Dil öğrenme ve sosyal gelişim için temel oluşturan 170 farklı aşamaya odaklanır. 3 gelişim dönemine bölünmüştür ( 0-18 ay, 18-30 ay ve 30-48 ay). Her aşama için objektif bir ölçüm kriteri vardır.
 • Barriers Assessment (Engeller değerlendirmesi) : Çocuğun yeni becerileri öğrenmesinin önünde engel oluşturan 24 farklı engeli değerlendirir.
 • Transition Assessment (Geçiş Değerlendirmesi): Çocuğun okuldaki eğitim ihtiyaçlarını planlamaya yönelik 18 farklı alanda rehberlik etmek için yapılan bir değerlendirmedir.
 • Beceri Analizi ve Beceri Takibi: Milestone Değerlendirmesindeki aşamaları destekleyen yaklaşık 900 farklı beceri listesidir. Günlük müfredat ve beceri takibi için kullanılabilir.
 • Bireysel Eğitim Planı (BEP) için hedefler.

BURDON DİKKAT TESTİ:

10-20 yaş arasındaki kişilere, dikkat gücünü ölçmek amacıyla uygulanan bir testtir. Dikkat Eksikliği yaşayabileceği ile ilgili şüphe duyulan bireyleri belirlemek amacıyla gruba ya da bireysel olarak uygulanabilmektedir.

BEİER CÜMLE TAMAMLAMA TESTİ:

Birey tanıma tekniklerinden biri olan cümle tamamlama testi, projektif testler arasında yer alır. Bireyin paylaşamadığı, duygu ve düşüncelerini anlamaya yönelik bir testtir. Birey bu testte eksik cümleleri tamamlayış biçimiyle, ilgilerini, tutumlarını, arzularını, beklentilerini, sıkıntılarını vb. duygu ve düşüncelerini yansıtır. Bireyin iç dünyasına dair fikir edinmek istenildiği zaman kullanılır.

Testin A ve B olmak üzere 2 adet formu bulunmaktadır. A formu 56 eksik cümleyle 8 ile 16 yaşlar arasındaki çocuklara uygulanmaktadır. B formu ise, 67 eksik cümle ile daha ileri yaşlardaki bireylere uygulanmaktadır. Projektif bir teknik olduğundan uzmanlık gerekmektedir. Bireysel olarak yada belli bir gruba uygulanabilir. Yönerge okunarak, bireyin eksik cümleleri tamamlaması istenir.

AGTE:

0-6 yaş arasındaki bebek ve çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla psikologlar tarafından uygulanan bir testtir.

Çocukların, 0-3 aydan başlayarak, 48-72 aya kadar aylık dönemlerle; gelişim düzeyi hakkında objektif bilgilere ulaşılmasını sağlayan kapsamlı bir ölçme aracıdır.

Bu değerlendirme anne-baba ve çocuğun bir arada olduğu bir ortamda yapılır. Psikolog tarafından hem anne-babaya yöneltilen sorular hem de çocuğun gözlemlenmesini içerir. Gelişimi 4 alt alanda incelemektedir:

 • Dil bilişsel gelişimi,
 • İnce motor gelişimi,
 • Kaba motor gelişimi,
 • Sosyal gelişimi ve öz bakım becerileri.

Her çocuğun, yukarıda belirtilen 4 alt alana ek olarak, bu alt alanların toplamı ile genel gelişim düzeylerinin belirlenmesini sağlar. AGTE böylece bir çocuğun genel gelişimi ile normal mi yoksa geri mi olduğu sorularına cevap verebilmektedir.

FRANKFURTER DİKKAT TESTİ:

60 ile 72 ay arası çocuklara uygulanan, en fazla 90 saniyede bitirilmesi istenen test, elma ve armut resimlerinden oluşur ve çocuğun dikkat seviyesini ölçer. Test için 90 saniye süre verilir. Bu süre içerisinde çocuklardan armutları bulması istenir. Test süresince çocuğun davranışları gözlemlenir ve el kol hareketlerine dikkat edilir.

FROSTİG GELİŞİMSEL GÖRSEL ALGI TESTİ:

Görsel algılamaya yönelik bir performans testidir. Çocukların görsel algılarını değerlendirmek ve ilkokula hazır olup olmadığını tespit etmek amacıyla uygulanmaktadır.

4-8 yaş arası çocuklara uygulanır. Testin süresi 50-60 dakikadır. 5 algısal beceriyi ölçer:

 • El göz koordinasyonu
 • Şekil zemin ayrımı
 • Şekil sabitliği (değişmezliği)
 • Mekân konum algısı
 • Mekân ilişkilerinin algısı

Görsel algı problemlerinin erken dönemde saptanması ve erken müdahale ile kalıcı problemlerin önüne geçilmesi amacıyla Frostig görsel algı testinin uygulanması önerilir.

GESELL GELİŞİM TESTİ:

2-9 yaş arasındaki çocuklara uygulanır.

 • Motor beceri
 • El göz koordinasyonu
 • Görsel algıyı ölçen bir test olarak kullanılmaktadır.

Basitten zora doğru sıralanan geometrik şekillerden oluşmuş kartlarda çocuğun gördüğü şekilleri çizmesi istenmektedir. Çizilen şekiller Gesell normlarına tablosuna göre puanlanarak değerlendirme yapılır. Toplam puanı çocuğun gelişim düzeyini göstermektedir. Buna göre yapılan gözlem, gelişim düzeyi de dikkate alınarak uzman tarafından çocukla ilgili önerilerde bulunulmaktadır.

KENT TESTİ:

Sözel performansa dayanan bir kağıt kalem testidir. Konuşma, işitme ve sözel ifade sorunu olmayan danışanlara ve normal kişilere uygulanabilir. 6-14 yaş arasındaki bireylerin zekâsını ölçmek amacıyla kullanılır. Bilgiye ve söze dayalı bir testtir. Zaman sınırlaması yoktur. Uygulayıcı tarafından verilen yönerge doğrultusunda test yapılır.

METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ:

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi; Kelime Anlama, Cümleler, Genel Bilgi, Eşleştirme, Sayılar, Kopya Etme gibi 6 alt test ve toplam 100 maddeden oluşur. Testin sonucunda, çocuğun okul için gereken olgunluğa ne ölçüde hazır olduğu ve düzeyiyle ilgili sağlıklı veriler elde edilir.

5-6 yaş arası çocuklara uygulanan bu testin süresi yaklaşık 40 dakikadır. Test, soru formu ve kayıt formundan oluşmaktadır. Çocukları anaokulun sonunda değerlendirmek için hazırlanan ve on altı sayfadan oluşan bu test, altı ayrı alt testten oluşmaktadır.

Bu testler şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Kelime anlama (15 madde) : Bu test dilin anlaşılması ve kavranmasını belirlemeye yönelik bir testtir. Çocuktan, her sırada dört resim içinden söylenileni seçmesi istenmektedir.
 • Cümleler (14 madde) : Bu testte çocuktan kendisine anlatılan cümleyi anlaması ve gördüğü resimle bunu birleştirmesi gibi karmaşık bir işlem beklenmektedir.
 • Genel Bilgiler (14 madde) : genel bilgi alt testindeki resimler, çocukların günlük hayatta her zaman karşılaşabileceği nesnelere aittir. Çocuktan tarif edilen nesneyi resimler arasından bulması istenmektedir.
 • Eşleştirme (19 madde) : Her madde de hayvanların, eşyaların, sayıların, harflerin, kelimelerin dört ayrı resmi sıralanmıştır. Sıranın ortasında çerçeve içine alınmış resmin aynısının çocuktan bulması ve çerçeve içine alması istenir. Genellikle bu testte şekilleri doğru olarak işaretleyemeyen ve ters işaretleyen çocuklarda okuma ve yazmada problemlerin görüldüğü belirtilmektedir.
 • Sayılar (24 madde) : Bu test sayı bilgisini ölçmektedir.
 • Kopya etme (10 madde) : Çocuğun gördüğü şekli doğru olarak algılaması ve buna mekan içerisinde yer verme yeteneğini ölçen bir testtir. Yazının öğrenilmesinde kopya etme önemli bir yer tutmaktadır. Yazı yazmayı öğrenmede gerekli olan, görsel algı ve hareket kontrolünün bileşimini ölçmektedir.

Bütün bu alt testlerde her maddeye doğru verilen yanıt bir puan ile değerlendirilir. Puanların tümü testin toplam puanını oluşturur. Toplam puanın yüksekliği genel okul olgunluk düzeyinin yüksek olduğunu gösterir. Her alt testin kendine ait puanları da belirlenir.

PEABODY RESİM KELİME TESTİ:

3-17 yaş arasındaki bireylerin alıcı dil becerilerini, kelime dağarcığını ve resimlerle kelime (kavram) gelişimini belirlemek için kullanılan bir performans testidir. Testin sonucuna göre dil gelişimiyle ilgili önlem alınması ve ya dil gelişiminin önerilen çeşitli yollarla zenginleştirilmesi sağlanır. Test içerisinde resimlerle kelime gelişimini öğrenmeyi amaçlayan sorular yer almaktadır. Zaman sınırlaması yoktur. Test bireysel bir test olup grup olarak uygulanamaz. Test sonucuna göre kişide dil gelişimine yönelik çalışmalar uygulanabilir.

PORTEUS LABİRENT TESTİ:

Porteus labirent testi; çocuklar, gençler ve yetişkinlerde zeka kapasitesini değerlendirmek ve öngörü oluşturmak için tasarlanmış bir zeka testidir. Sözsüz uygulanan bir performans testidir. 7-14 yaş arasındaki çocuklara uygulanmaktadır. Porteus labirentleri testi 15-30 dakika arasında uygulanabilen ve çeşitli zorluk derecesindeki labirentlerden oluşur. Test uygulamasında kalemle çizilen çizgi ile çıkmaz yollara girilmemesi ve çizgilerin geçilmemesi gibi kurallara uyarak labirentin çıkış noktasına ulaşılması beklenir. Porteus labirentleri testi eldeki verilere göre sonrayı öngörebilme, temkinli davranma yönündeki yeteneğe bağlı performansları ölçer.

BENDER-GESTALT GÖRSEL MOTOR ALGI TESTİ :

Bender gestalt görsel motor algı testi 5-11 yaş arasındaki çocuklara uygulanır. Çocuktaki görsel motor gelişim ve görsel hafıza, el göz koordinasyonu ve organizasyon yeteneğini ölçmek amacıyla kullanılmaktadır. Görsel motor algılamada gerilik, gelişimsel ve nörolojik bozukluklar, regresyon, fonksiyon kaybı ve organik beyin hasarlarını belirlemede yol gösterici olmaktadır.

D2 DİKKAT TESTİ:

d2 Dikkat Testi zamana bağlı olarak, seçici dikkati ölçen bir testtir. Görevin yapılma hızı, kurallara uyum ve performans kalitesi ölçülen alt özelliklerdir. Test 9-60 yaşlar arasındaki bireylere bireysel veya grup hâlinde uygulanabilir. Bir sayfalık test formunda 14 sıra ve her sırada 47 adet olmak üzere toplam 658 figür bulunmaktadır. Testte ‘d’ ve ‘p’ harfleri kullanılmaktadır. Bazı harflerin altında veya üstünde toplam bir, iki, üç ve dört nokta bulunmaktadır. Testte harfler, noktaları aldığı yerler ve sayılarına göre toplam 16 farklı şekilde bulunabilmektedir. Testi alan kişinin temel görevi toplam iki noktası olan ‘d’ harfini bulabilmektir. Bunlar testte üç farklı şekilde bulunabilmektedir. Testi alana her sırada belirtilen görevi yerine getirebilmesi için 20 sn süre verilmektedir. Testin uygulanma süresi yaklaşık sekiz dakikadır.

ERKEN OKURYAZARLIK TESTİ (EROT):

EROT, erken okuryazarlık becerilerinin değerlendirilmesine ve okuma yazma güçlükleri açısından risk grubunda yer alan çocukların belirlenmesine yönelik standart bir değerlendirme aracı olarak geliştirilmiştir.

Risk grubunda olan çocukların erken dönemde fark edilmesi ve güçlük alanlarının belirlenmesi bu çocukların erken dönemde desteklenebilmeleri açısından son derece önemlidir.

EROT erken okuryazarlık becerilerini;

 • Alıcı Dilde Sözcük Bilgisi
 • İfade Edici Dilde Sözcük Bilgisi
 • Genel İsimlendirme
 • İşlev Bilgisi
 • Harf Bilgisi
 • Sesbilgisel Farkındalık ve
 • Dinlediğini Anlama

olmak üzere yedi boyutta değerlendirmektedir.

ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ KLİNİK GÖZLEM BATARYASI:

Özgül Öğrenme Güçlüğü (ÖÖG), çocuğun kronolojik yaşı, ölçülen zeka düzeyi ve aldığı eğitim göz önüne alındığında beklenenin önemli derece altında akademik başarı göstermesidir. Bu çocuklar bazı kavramları öğrenmekte güçlük çekerler.

Çeşitleri Şunlardır:

 • Okuma güçlüğü (Disleksi): Yavaş okuma, tersten okuma, okurken harf karıştırma vb.
 • Matematik güçlüğü (Diskalkuli): Çarpım tablosunu ezberleyememe , basit işlemleri öğrenememe vb.
 • Yazılı anlatım güçlüğü (Disgrafi): Yavaş yazma, ters yazma, eksik yazma vb.

Özgül Öğrenme Güçlüğü Bataryası, 1.- 5. Sınıf arasındaki çocuklara uygulanan ve çocukta özgül öğrenme güçlüğü olup olmadığına karar vermemize yardımcı olan bir testtir. Ortalama 1 saat sürmekte ve on alt testten oluşmaktadır.

Bu alt testler sırasıyla;

 • Matematik Testi
 • Okuma Testi
 • İşittiğini Yazma Testi
 • Gördüğünü Yazma Testi
 • Saat Çizimi Testi
 • Head Sağ Sol Ayırt Etme Testi
 • Harris Lateralleşme Testi
 • Öncelik Sonralık İlişkilerinin Sorgulanması Testi
 • Sıralama Testi
 • Gessell Gelişim Figürleri Testi

MATEMATİK OKUMA YAZMA (MOYA) DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ:

14 maddeden oluşan bir testtir.

 • Sayı Kavramları ile Başa çıkabilme
 • Sözel ve Yazı Dilini anlama ve kullanabilme
 • Dikkati sürdürebilme
 • Okuma Yazmada hata

alt testlerinden oluşmaktadır.

Bir formu ebeveyn, bir formu öğretmen doldurmaktadır. MOYA, ÖÖG belirtilerine yönelik risk durumlarını, belirtileri ve çocuğun güçlü ve zayıf yönlerini araştırmaya yönelik sorulardan oluşturulmuş bir ölçek olup, ayrıntılı bir öykü almaya olanak tanımaktadır.

D10 RESİM TESTİ:

8 ve daha yukarı yaştakilere uygulanır. Yönergede verilen 10 öğe ile bir kompozisyon oluşturması istenir. Süre kısıtlaması yoktur. Resim tamamlandıktan sonra yönergede verilen öğeler hakkında sorular sorulur. Bireyin ruhsal dünyası ve aile ilişkileri hakkında fikir edinmek amacıyla uygulanan bu testin yorumlanması hem zihinsel hem de duygusal açıdan yapılır. 

KOPPİTZ İNSAN ÇİZİM TESTİ:

Koppitz İnsan Çiz Testi, çocukların duygusal durumlarını değerlendirmeyi amaçlayan bir testtir. Bu test, çocukların çizimleri üzerinden yapılır ve çocuğun duygusal durumunu anlamaya yardımcı olur. Koppitz İnsan Çiz Testi, genellikle çocukların duygusal zorluklarını tespit etmek için kullanılır. Çocuktan bir kağıdın üzerine her şeyi tam olan bir insan çizmesi istenir ve çocuğun çizimi yaşına göre beklenen kriterler doğrultusunda incelenir. Çocuğun çizimine göre, çocuğun gelişim düzeyi ve duygusal durumu değerlendirilir.

KİNETİK AİLE ÇİZİM TESTİ:

Projektif bir teknik olan kinetik aile çizimi testi; aile bireyleri arasındaki duygusal ilişkileri ve kişiler arasındaki etkileşimi gösteren bir resmin ortaya çıkmasını sağlar ve aile dinamiklerine ilişkin açıklayıcı ipuçları verir. kinetik aile çizimi çocuğun hem kendisiyle olan hem de ailesinin birbirleriyle olan ilişkilerine dair algısını değerlendirir.